Web-Development-icon.png

Застосунки Бітрікс24

Якщо вам необхідно нестандартне програмне забезпечення, звертайтеся до нас. Команда висококваліфікованих розробників запропонує вам оптимальне рішення будь-якої задачі для автоматизації ваших бізнес-процесів.

Повернутися до списку

Багатоканальні телефони:

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ОФЕРТА

на використання Застосунків

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОБЛІКСОФТ 2020», код ЄДРПОУ 43487490, адреса: 36039, Полтавська обл., місто Полтава, Київський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 19-А, офіс 301, Україна, в особі директора – Перцюха Олександра Олександровича, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Розробник», пропонує фізичним та юридичним особам (надалі – «Користувачі») отримати послуги користування Застосунками Розробника, передбачені цим Договором.

Даний Договір є публічним і його умови є однаковими для всіх Користувачів. Беззастережне прийняття його умов вважаються акцептуванням цієї оферти Користувачем, для чого Розробник публікує цей Договір про таке:

 

1.     ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

1.1.    Публічний договір (надалі – Договір) – це правочин про надання права на використання Застосунків (прикладних програм) Розробника. Він встановлює однакові для всіх Користувачів умови надання цих телекомунікаційних послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Користувачем.

1.2.    Оферта – пропозиція підприємства, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір, що міститься в оферті.

1.3.    Акцепт – відповідь Користувача, якому адресована оферта Розробника, про її прийняття. Акцептом вважається початок використання Застосунків Користувачем та оплата ним Послуг у розмірах, вказаних у тарифах на сайті Розробника. Згідно із законодавством, акцепт повинен бути повним і безумовним (прийняття пропозиції на інших умовах визнається іншою офертою).

1.4.    Застосунок – користувацька прикладна програмна продукція Розробника, що є результатом комп'ютерного програмування для ЕОМ (ПЗ), яка дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі Користувача.

Перелік Застосунків із зазначенням їх вартості, функціональних можливостей та строків доступу, на які надається Застосунок, наведено за адресою: http://www.obliksoft.com.ua/b24-apps/

1.5.    Розробник – Товариство з обмеженою відповідальністю «ОБЛІКСОФТ 2020», що діє на підставі Статуту, код ЄДРПОУ 43487490, адреса: 36039, Полтавська обл., місто Полтава, Київський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 19-А, офіс 301, Україна.

1.6.    Користувач – споживач (фізична чи юридична особа) послуг використання Застосунків Розробника, який отримує їх на умовах Договору.

1.7.    Партнер – юридична або фізична особа, яка отримала право використання Застосунків на умовах партнерського договору та уповноважена Розробником на перепродаж Застосунків Користувачам.

1.8.    Демоверсія – повний безкоштовний доступ Користувача на термін 14 календарних днів до Застосунків (http://www.obliksoft.com.ua/b24-apps/) для його використання з ознайомлювальною метою.

1.9.    Сайт – веб-сайт Розробника, розташований в мережі Інтернет за адресою: http://www.obliksoft.com.ua.

1.10. Відкрита лінія – це чат з Розробником через «Бітрікс24 Network» в налаштуваннях Застосунку.

      

2.     ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ УГОДИ:

2.1.    Цей Договір є пропозицією (офертою) укласти електронну угоду. Договір укладається шляхом надання пропозиції Розробником і прийняття її Користувачем.

2.2.    Розробник пропонує укласти цей Договір шляхом розміщення оферти в мережі Інтернет.

2.3.    Якщо користувач погоджується з офертою, він надає Розробнику відповідь про повне та безумовне прийняття (акцепт) пропозиції укласти цей Договір шляхом вчинення будь-якої окремої з наступних дій:

-       використання демоверсії Застосунку;

-       оплата за використання Застосунків;

-       прийняття Користувачем умов Договору шляхом повідомлення на e-mail–адресу Розробника, вказану в цьому Договорі;

-       у випадку укладення окремої угоди на послуги користування Застосунками шляхом укладення такої угоди.

2.4.    Акцептування публічної оферти свідчить про повну та безумовну згоду Користувача дотримуватись умов Договору.

2.5.    На письмове звернення Користувача Розробник надає йому завірений печаткою один примірник письмової форму цього Договору.

2.6.    Перед початком користування Застосунками кожний Користувач зобов’язаний ознайомитись з умовами цього Договору, текст якого розміщено на сайті http://www.obliksoft.com.ua.

2.7.    Користувач, який здійснив акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору. Якщо Користувач не погоджується з умовами Договору, він не має права його укладати.

2.8.    Користувач, приймаючи викладені у Договорі умови та подаючи інформацію про себе, надає Розробнику згоду на обробку своїх персональних даних та право вносити їх до бази даних Розробника. Він також погоджується з тим, що цю та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Користувача, може бути використано для:

·     здійснення розсилання Користувачеві Рахунків, e-mail- та СМС-повідомлень, анкетних листів, пропозицій, рекламних матеріалів;

·     телефонних опитувань Користувача з метою з’ясування його думки щодо якості наданих Послуг, тарифних планів тощо;

·     проведення акцій, розіграшів, маркетингових досліджень.

2.9.    Після підписання Договору Користувач вважається повідомленим про обсяг своїх прав згідно із Законом України «Про захист персональних даних» та включення своїх персональних даних до бази Розробника.

2.10. Розробник має право в односторонньому порядку змінювати положення цього Договору, виклавши їх у новій редакції на сайті https://obliksoft.com.ua/b24-apps/public_contract.php.

 

3.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

3.1. За цим Договором Розробник надає Користувачеві право використання Застосунків за їх функціональним призначенням на умовах Договору.

3.2. У випадку придбання Користувачем платних Застосунків, умови такого придбання можуть визначатися відповідним окремим договором Користувача з Розробником або Партнером. В такому Договорі визначаються найменування та вартість Застосунків.

3.3. Деякі Застосунки, наприклад, «Звіт по завданнях», можуть надаватися безоплатно. Перелік таких Застосунків зазначається за адресою: https://obliksoft.com.ua/b24-apps/.

3.4. У такому випадку право використання Застосунку надається на необмежений строк, якщо інше не вказане у розміщеному на Сайті описі відповідного тарифу. Крім того, Розробник залишає за собою право у будь-який момент в односторонньому порядку розірвати дію Договору за тарифом «Звіт по завданнях» без застосування до нього заходів відповідальності.

3.5. У розумінні п. 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, операція з надання Користувачеві послуг з використання Застосунків на умовах цього Договору є постачанням програмної продукції і звільняється від оподаткування ПДВ.

      

4. УМОВИ ОПЛАТИ І ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА:

4.1. Користувач оплачує Застосунки на умовах 100% передоплати.

4.2. Технічна підтримка для Користувача надається Розробником за допомогою відкритої лінії із Застосунку.

      

5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ:

5.1. Користувач приймає і зобов’язується дотримуватися Умов Договору.

5.2. Користувач має право розірвати Договір шляхом письмового повідомлення про це Розробника на його контактну адресу. Сплачена Користувачем вартість Застосунків у такому випадку поверненню не підлягає.

5.3. У разі порушення Користувачем умов Договору, Розробник має право в односторонньому порядку розірвати його, повідомивши про це Користувача за один робочий день до передбачуваної дати такого розірвання через його електронну пошту, вказану при авторизації у будь-якому із Застосунків, без наступних виплат Користувачеві будь-яких компенсацій, пов'язаних із зазначеним розірванням. Сплачена Користувачем вартість отриманих послуг із використання Застосунків у такому випадку поверненню не підлягає.

5.4. При розірванні або іншому варіанті припинення дії цього Договору Користувач втрачає право використання Застосунків, а всі його облікові записи та Контент можуть буті видалені.

5.5. Якщо Розробник має підозри у несанкціонованому доступі до Застосунків третіх осіб, він має право у будь-який момент в односторонньому порядку зупинити або обмежити доступ та їх використання Користувачами.

5.6. В усіх питаннях, не врегульованих цим Договором, Розробник та Користувач керуються чинним законодавством України.

5.7. Всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають при застосуванні Договору або у зв'язку з ним, підлягають врегулюванню шляхом переговорів. При відсутності згоди спір між Розробником та Користувачем підлягає розгляду, згідно з законодавством України, у відповідному суді.


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 

РОЗРОБНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОБЛІКСОФТ 2020».
Місцезнаходження: 36039, Полтавська обл., місто Полтава, Київський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 19-А, офіс 301, Україна.
Код ЄДРПОУ 43487490 
р/р UA283314010000026006054217978
в Полтавське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 331401
http://www.obliksoft.com.ua/

E-mail: Poltava@obliksoft.com.ua